1) Általános jogi közlemény
Mi, a STADA HUNGARY Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Adatkezelő) a www.stada.hu internetes weboldalt (továbbiakban: Weboldal) üzemeltetjük, amely Weboldalon Ön bármikor kapcsolatba léphet velünk.

Kizárólag azon nagykorú (18. életévüket betöltött) személyek adatait kezeljük, akik a Weboldalon a kapcsolat menüpont alatt felveszik velünk a kapcsolatot. A kapcsolatfelvétel az Ön hozzájárulásán alapul, amelyet Ön bármikor költségmentesen jogosult visszavonni a 2. pontban meghatározott valamely elérhetőségre küldött kérelem útján. A visszavonás nem érinti ezen jog gyakorlását megelőzően végzett adatkezelés jogszerűségét.

2) Az adatkezelő megnevezése:
STADA Hungary Kft.
Székhely: 1133 Budapest Váci út 116-118
Cégjegyzékszám: 01 09 900384
Adószám: 13079356-2-41
E- mail cím: office@stada-hungary.com

1) Az adatkezelés jogalapja:
Tájékoztatjuk, hogy a kapcsoltfelvételre kizárólag az Ön írásbeli hozzájárulása alapján kerül sor.

A fentiek alapján az adatkezelés az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.), illetve az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (GDPR) 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájáruláson alapul.

2) Adatkezelés célja:
Az adatkezelés célja, hogy Önnel felvegyük a kapcsolatot az Ön által küldött üzenet megválaszolása érdekében.

3) Személyes adatok köre:
A kapcsolatfelvétel érdekében az alábbi adatok megadását kérjük:
- NÉV;
- EMAIL CÍM; ÉS
- TELEFONSZÁM

Kérjük, hogy minden esetben valós adatokat adjon meg.

A fentieken kívül azonban nem kérünk és nem is fogadunk el más adat megadását, így kérjük, hogy más személyes adatot, vagy különleges adatot (így pl. egészséges, politikai vagy vallási hovatartozására vonatkozó adatot) ne küldjön, ne adjon meg és ne osszon meg velünk.

A személyes adatok gyűjtése és kezelése kizárólag az Ön hozzájárulásával és beleegyezésével, önkéntes adatszolgáltatás útján valósul meg.

A kezelt személyes adatokat kizárólag a kapcsolatfelvételhez szükséges mértékig, az ehhez szükséges terjedelemben kezeljük.

4) Adatfeldolgozás, adattovábbítás
A kapcsolatfelvétel érdekében másnak nem adjuk át az adatait, más nem fér hozzá az Ön által megadott személyes adatokhoz.

5) Adatkezelés időtartama:
A kapcsolatfelvétel célját, annak alapját szolgáló eset elintézését követően haladéktalanul, legkésőbb 7 napon belül töröljük az Ön személyes adatait. A törlésről – személyes adatoktól mentesített – jegyzőkönyvet veszünk fel.

Az adatkezelés az adatbiztonsági követelményeknek megfelel, az Ön magánszférájának védelmét szem előtt tartva alakítottuk ki és hajtjuk végre a belső adatvédelmi szabályzatunkban meghatározott műszaki és szervezési intézkedéseknek megfelelően.

6) Adatok tárolása
Az Ön által megadott adatokat papír alapon [1138. Budapest, Tomori utca 34]/elektronikus úton [1138. Budapest, Tomori utca 34] lévő szerveren tároljuk.

7) Az Ön jogai, jogorvoslati lehetőségei
Személyes adatai kezelése esetén Önt – a fent meghatározott hozzájárulás visszavonásán túl – számos jog megilleti, amely jogokat a 2. pontban meghatározott valamely elérhetőségre küldött kérelem útján gyakorolhatja.

A személyes adatokhoz való hozzáférés és azok helyesbítésének joga
Személyes adataihoz bármikor jogosult hozzáférni, másolatot kérni, továbbá azokat helyesbíteni vagy frissíteni.

A hozzáférési jog alapján Ön jogosult arra, hogy az alábbiakról információt kapjon:
a) az adatkezelés céljai;
b) az érintett személyes adatok kategóriái;
c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;
e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen; és
f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga.

Értjük ennek fontosságát, ezért amennyiben élni kíván ezen jogaival, vegye fel velünk a kapcsolatot 2. pontban meghatározott valamely elérhetőségen keresztül.

Adathordozhatósághoz való jog
Személyes adatai hordozhatóak, így Ön jogosult arra, hogy tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja azokat. Ez azt jelenti, hogy Ön az általunk kezelt személyes adatait számítógép által olvasható és Ön által más személynek elektronikus úton átadható formátumban kapja meg.

Amennyiben gyakorolni kívánja az adathordozhatósághoz való jogát, vegye fel az Adatkezelővel a kapcsolatot a 2. pontban meghatározott valamely elérhetőségén keresztül.

A személyes adatok törlésének joga
Ön jogosult adatai törlését kérni, amennyiben
a) személyes adataira már nincs szükség azon cél(ok)hoz, amely(ek)re tekintettel azokat begyűjtöttük; vagy
b) visszavonja a személyes adatai kezeléséhez adott korábbi hozzájárulását, és nincs egyéb jogalapja az adatkezelésnek; vagy
c) tiltakozik személyes adatai kezelése ellen;
d) a személyes adatok kezelése nem jogszerűen történik; vagy
e) személyes adatainak törlését a jogszabályoknak való megfelelés indokolja.

Amennyiben törölni kívánja az általunk tárolt személyes adatait, vegye fel velünk a kapcsolatot a 2. pontban meghatározott valamely elérhetőségen keresztül.

Az adatkezelés korlátozásának joga
Ön abban az esetben korlátozhatja személyes adatainak kezelését, amennyiben
a) úgy véli, hogy az Önnel kapcsolatban tárolt személyes adatok nem pontosak; vagy
b) a személyes adatok kezelése nem jogszerűen történik, de ahelyett, hogy a törlésüket kérné, inkább korlátozni szeretné a kezelésüket; vagy
c) személyes adataira nincs többé szükségünk azon cél(ok)hoz, amely(ek) miatt eredetileg begyűjtöttük azokat, Ön azonban igény tart ezen adatokra valamely peres követelés benyújtása, érvényesítése vagy a követeléssel szembeni védekezés céljából vagy
d) Ön tiltakozott személyes adatai kezelése ellen és várja az arra vonatkozó visszaigazolást, hogy az Ön tiltakozással kapcsolatos érdekei felülírják-e az adatkezelés jogalapját.

Amennyiben korlátozni kívánja személyes adatai kezelését, kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot 2. pontban meghatározott valamely elérhetőségen keresztül.

A tiltakozás joga
Ön személyes adatainak kezelése ellen bármikor tiltakozhat. Ilyen szándék esetén vegye fel velünk a kapcsolatot a 2. pontban meghatározott valamely elérhetőségen keresztül.

Felügyeleti hatósághoz fordulás joga
Ön bármikor jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.; telefonszám: +36 (1) 391-1400; email cím: ugyfelszolgalat@naih.hu, mint felügyeleti hatósághoz.

Kelt: Budapest, 2019.08.01